Všeobecné podmienky („VP“)

Máj 2017

 

1. Zmluvní partneri, uplatniteľné právo a oblasť použitia VP

Vašim zmluvným partnerom je:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Švajčiarsko

Riaditeľ tlačového odboru: Niklas Wihlborg

Súd obchodného registra: Lausanne

Číslo v obchodnom registri: CHE-105.945.026


Zákaznícky servis po telefóne: 02-33 45 63 44 (pondelok-piatok: 8.00 – 18.00 hod)

Zákaznícky servis cez e-mail: zakaznicke.oddelenie@editionsatlas.ch

Spoločnosť Editions Atlas má radosť, že Vás môže privítať na svojej internetovej stránke. Internetová stránka, ako aj obchodné vzťahy vyplývajúce z nákupu výrobkov prostredníctvom tejto internetovej stránky, sa riadia slovenským právom pre objednávky a dodávky vykonané iba na Slovensku. Tieto všeobecné podmienky (VP) sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Tieto VP sa vzťahujú na všetky súčasné alebo budúce obchodné vzťahy uzavreté medzi spoločnosťou Editions Atlas SA a fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a býva na Slovensku alebo si na Slovensku zvolí svoje bydlisko na základe objednávky výrobkov značky Editions Atlas na webovej stránke www.editionsatlas.sk.

Spoločnosť Editions Atlas má právo kedykoľvek doplniť, upraviť alebo zrušiť čiastočne alebo úplne tieto VP. Rozhodujúce sú tie VP, ktoré sú platné v momente objednávky a sú k nahliadnutiu na webovej stránke sur www.editionsatlas.sk. Webovú stránku www.editionsatlas.ch (v ďalšom texte len „web stránka“) vlastní a je zaregistrovaná spoločnosťou Editions Atlas SA, ktorej sídlo sa nachádza v Cheseaux-sur-Lausanne. Všetky práva vyhradené.

Naša objaviteľská ponuka je limitovaná na jednu objednávku na domácnosť a na zbierku.

Máte zákonné právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. (pozri článok 9).

e-mailom: zakaznicke.oddelenie@editionsatlas.ch

telefonicky: 02-33 45 63 44 (pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 hod)

poštou na adresu: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7,

CH 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Švajčiarsko

 

2. Priebeh objednávky, uzavretie zmluvy a potvrdenie

Pred každým potvrdením Vašej objednávky budete mať možnosť skontrolovať a prípadne opraviť obsah vašej objednávky, ako aj všetky údaje, ktoré ste poskytli. Vaša objednávka bude prijatá až po druhom kliknutí, ktoré vykonáte, to znamená po stlačení tlačidla "potvrdzujem svoju objednávku". Na Vašu e-mailovú adresu Vám bude zaslaná elektronická pošta potvrdzujúca zaregistrovanie Vašej objednávky. Ak nie je Vaša e-mailová adresa platná, nebudeme môcť prijať Vašu objednávku.

Výrobky, ktoré sú Vám ponúkané na webovej stránke www.editionsatlas.sk, sú v predaji pokiaľ je ponuka on-line a sú dostupné na sklade. V prípade nedostupnosti výrobku sa spoločnosť Editions ATLAS zaväzuje informovať vás listom, e-mailom alebo telefonicky v momente objednávky alebo v čo najkratšej lehote.

 

3. Hlavné charakteristiky výrobkov

Ponúkané výrobky sú podrobne popísané vo vytlačených dokumentáciách alebo na našej internetovej stránke. Fotografie ukazujú celkový pohľad na každý výrobok. Z dôvodu počítačových technológií a najmä rozlíšenia obrazoviek môže dochádzať k farebným odchýlkam.

 

4. Cena

Všetky uvedené ceny sú v EUR, vrátane DPH. Môžu byť uplatnené náklady na poštovné. V takom prípade sú spresnené v osobitných podmienkach k výrobku. Spoločnosť Editions Atlas si vyhradzuje právo upraviť svoje ceny v priebehu zbierky v závislosti od ekonomických okolností.

 

5. Platba

Váš tovar Vám bude dodaný spolu s faktúrou a s peňažnou poukážkou. Faktúra obsahuje zoznam všetkých objednaných výrobkov a ich ceny. Z logistických dôvodov môže byť jedna dodávka rozdelená do viacerých zásielok. Na úhradu faktúry máte lehotu 30 dní. Objednané výrobky môžete zaplatiť peňažnou poukážkou.

 

6. Výhrada vlastníctva

Tovar ostáva našim vlastníctvom do úplného uhradenia príslušnej faktúry.

 

7. Dodávka

Výrobky sú dodávané výhradne poštou priamo na Vašu adresu. Pri prvej dodávke môže byť dodacia lehota 2 až 3 týždne po prijatí objednávky z dôvodu veľkého dopytu po našich unikátnych ponukách v európskom meradle. Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie.

Dodacia adresa je adresa, ktorú nám uvediete v momente zadania Vašej objednávky. V prípade chybnej alebo nekompletnej objednávky Vám žiaľ nebudeme môcť dodať Váš balíček. Nie sme povinní dodávať všetky ponuky výrobkov do všetkých regiónov a všetkých krajín. Tovar dodávame výhradne do krajiny uvedenej na stránke www.editionsatlas.sk

 

8. Zrušenie zbierky

Kedykoľvek môžete prerušiť zaslanie dodatočného balíčka zbierky e-mailom, poštou alebo telefonicky na zákaznícky servis. Nie ste povinný/povinná vykonať minimálny nákup.

 

9. Vaše právo odvolania objednávky

Máte právo odvolať alebo zrušiť Vašu objednávku personalizovaných položiek ako aj audio a video nosičov a počítačových programov, ak nie sú odpečatené (otvorené). Náklady na spätné zaslanie sú na Vašu ťarchu. Vašu zásielku môžete zaslať naspäť spoločnosti Editions Atlas SA do tridsiatich (30) dní od jej prevzatia na nižšie uvedenú adresu bez predchádzajúceho oznámenia. Takisto môžete informovať spoločnosť Editions Atlas SA o Vašom rozhodnutí odvolať alebo zrušiť objednávku do pätnástich (15) dní od prevzatia objednaných položiek. Túto informáciu možno Zákazníckemu servisu doručiť listom, e-mailom alebo telefonicky (02-33 00 00 43) alebo použitím formulára na odvolanie objednávky, ktorý je k dispozícii tu.

Po oznámení tejto informácie máte pätnásť (15) dní na to, aby ste nám zaslali späť Vašu zásielku na nižšie uvedenú adresu.


EDITIONS ATLAS

P.O. Box 1

038 53 Turany

Výrobky musia byť vrátené v pôvodnom obale a musia obsahovať všetky súčasti výrobku (návod, príslušenstvo…). Do 14 dní od momentu, kedy sa spoločnosť Editions Atlas SA dozvie o Vašom rozhodnutí o odvolaní objednávky, vám budú preplatené všetky uhradené čiastky, vrátane poštovného na zaslanie vráteného výrobku nám (podľa štandardnej tarify).
Preplatenie môže byť odložené pri prevzatí tovarov alebo pri poskytnutí dôkazu o zaslaní týchto tovarov, pričom platí dátum prvej z týchto skutočností.

 

10. Záručné práva a vrátenie tovarov

Poskytnutá záruka je v súlade so zákonnými predpismi. Máte samozrejme právo uplatniť svoj nárok na vrátenie tovaru do 14 dní a zaslať nám späť tovary v tejto lehote bez uvedenia dôvodu. Prosíme Vás, aby ste si hneď pri dodaní tovarov skontrolovali ich kvalitu a množstvo. Ak je niektorá položka chybná, máte právo na jej výmenu v zákonnej lehote a to bez akýchkoľvek nákladov.

Zjavné chyby tovarov a skryté chyby tovarov musia byť oznámené listom alebo e-mailom (zakaznicke.oddelenie@editionsatlas.ch) najneskôr do tridsiatich (30) dní po dodaní. Tieto reklamácie nebude možné prijať po uplynutí troch (3) mesiacov od dodania tovarov. Pripomíname, že v prípade poškodenia tovaru nevhodným používaním alebo poškodeným obalom, nebudeme môcť vykonať výmenu tovarov.

Vrátené tovary zasielajte, prosím, na adresu:

EDITIONS ATLAS

P.O. Box 1

038 53 Turany

 

11. Ochrana údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s našou politikou zachovania dôvernosti informácií. Vaše osobné údaje používame na spracovanie Vašej objednávky a na to, aby sme Vám zasielali novinky a ponuky našej spoločnosti.

Keď zadáte Vašu objednávku na internetovej stránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom, dávate spoločnosti Editions Atlas SA Váš výslovný súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok predaja a s politikou zachovania dôvernosti informácií.

Ak si želáte už nedostávať naše zaujímavé informácie a ponuky, môžete kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas s používaním, spracovaním a prenášaním Vašich osobných údajov na obchodné účely zaslaním oznámenia poštou alebo e-mailom na adresu zakaznicke.oddelenie@editionsatlas.ch. Netýka sa to však údajov získaných na spracovanie Vašej objednávky. Po prevzatí Vášho nesúhlasu už viac nebudeme používať dané údaje na iné účely ako je spracovanie Vašej objednávky a zastavíme zasielanie reklamných dokumentov, vrátane našich katalógov.

 

12. Zodpovednosť

Napriek veľkému úsiliu pri realizácii a aktualizácii stránky www.editionsatlas.sk nemôžeme úplne vylúčiť chyby, nepresnosti alebo opomenutia; okrem toho je možné, že nastane problém pri prihlásení sa na internetové stránky alebo sa toto prihlásenie preruší. V takom prípade sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za priame alebo nepriame škody.

Na našej webovej stránke www.editionsatlas.sk odkazujeme na iné webové stránky prostredníctvom linkov. Pokiaľ ide o tieto linky, výslovne prehlasujeme, že nemáme žiaden vplyv na vzhľad a obsahy webových stránok, na ktoré tieto linky odkazujú. Dodávateľ alebo prevádzkovateľ danej webovej stránky je zodpovedný za jej obsahy. Obsahy webových stránok, na ktoré my odkazujeme, boli preverené v momente vyhotovenia linkov, aby sme zistili prípadné porušenie práva a v momente vyhotovenia linkov neexistovali nelegálne obsahy stránok. Nie je však možné, aby sme neustále kontrolovali obsahy webových stránok, na ktoré odkazujeme, bez konkrétneho podozrenia porušenia práva. Len čo sa dozvieme o porušení práva, okamžite linky odstránime.

Žiadna strana neznáša zodpovednosť za oneskorenia v plnení alebo za neplnenie svojich povinností v prípade dôvodov nezávislých od ich vôle (Vyššia moc) s výnimkou svojich platobných povinností. Udalosti vplyvom vyššej moci zahŕňajú bez obmedzenia konflikty, vzbury, povstania, vážne poruchy služieb Internetu, technické poruchy, štrajky, nepovolené prístupy a/alebo napadnutia serverov webových stránok, štrajky akéhokoľvek druhu a poruchy informatiky alebo telekomunikačnej siete.

 

13. Práva duševného vlastníctva a ochranné obchodné práva

Webová stránka, ako aj jej jednotlivé prvky, a obzvlášť jej rôzne obsahy (fotografie, texty, prezentácie, značky, logá, motívy, modely, atď.), ako aj súvisiace počítačové programy, sú chránené právami duševného vlastníctva a ostatnými ochrannými obchodnými právami vyhradenými pre vlastníkov týchto práv.

Akékoľvek použitie, reprodukcia alebo distribúcia týchto prvkov, čiastočné alebo úplné, je prísne zakázané. Tento zákaz sa nevzťahuje na použitia v rámci zákonných ustanovení, ako sú napríklad kópie vytvorené zákazníkom bez úpravy alebo falšovania obsahov a to výhradne na súkromné použitie.

 

14. Ochrana životného prostredia

Pripomíname Vám, že nesmiete vyhadzovať odpad z elektrických a elektronických zariadení do netriedeného komunálneho odpadu. Tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie ľudí.

V rámci nákupu výrobku nám môžete zaslať späť váš starý prístroj rovnocenného druhu.

 

15. Reklamácie a kontakt

V prípade reklamácie sa obráťte, prosím, na náš zákaznícky servis:

EDITIONS ATLAS SA

Route des Dragons 7

CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Švajčiarsko

Zákaznícky servis po telefóne: 02-33 45 63 44 (pondelok-piatok: 8.00 – 18.00 hod)

E-mail : zakaznicke.oddelenie@editionsatlas.ch

 

16. Uplatniteľný zákon a príslušnosť súdov

Každá objednávka zadaná cez stránku www.editionsatlas.sk sa riadi slovenskými zákonmi. V prípade sporu budú príslušné jedine slovenské súdy.

Editions ATLAS

Webhosting internetovej stránky zabezpečuje:

CARDIWEB

14, rue Auber

75009 Paríž Francúzsko

Váš nákupný košík

Položka

množstvo

cena

Odst.

Spolu bez dodania

Dodacie náklady

Spolu